Po sporządzeniu przez nas mapy do celów projektowych, projektanci z którymi nawiązaliśmy współpracę projektują na niej mające powstać obiekty, wraz z elementami uzbrojenia terenu. Projekt taki podlega ocenie przez zespół uzgadniania dokumentacji projektowej, a następnie właściwy organ wydaje pozwolenie na budowę. Po uzyskaniu pozwolenia należy projektowane obiekty i sieci wytyczyć w terenie. Tym właśnie zajmują się wykwalifikowani geodeci naszej firmy. Geodezyjne wytyczenie obiektów budowlanych w terenie służy przestrzennemu usytuowaniu tych obiektów zgodnie z projektem budowlanym, a w szczególności zachowaniu przewidzianego w projekcie położenia wyznaczanych obiektów względem obiektów istniejących i wznoszonych oraz względem granic nieruchomości. Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie podlegają geodezyjne elementy określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokościowe budowlanych obiektów.

Wykonawca prac geodezyjnych stwierdza wykonanie czynności przez dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.