W zakresie naszych usług jest między innymi wykonywanie map do celów projektowych. Są to opracowania geodezyjno - kartograficzne obejmujące przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wykonywania projektu budowlanego. Współpracujemy również z projektantami budowlanymi i architektami, którzy wykonują profesjonalne projekty na naszych mapach.

Projekt zagospodarowania działki sporządza się na kopii aktualnej mapy zasadniczej, a w przypadku braku takiej mapy, projekt sporządza się na mapie jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Treść mapy do celów projektowych, poza elementami stanowiącymi treść mapy zasadniczej łącznie z granicami władania nieruchomości powinna zawierać:

- opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, dróg itp.

- usytuowanie zieleni wysokiej

- usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta, zgodnie z celem wykonywanej pracy

 

Wielkość obszaru oraz skalę map do celów projektowych dla danej inwestycji określa w razie potrzeby organ wydający pozwolenie na budowę.