Nasza firma posiada zespół młodych i wykwalifikowanych geodetów którzy posiadają uprawnienia do wykonywania wszelkiego rodzaju podziałów nieruchomości. W szybki i prężny sposób wykonują czynności techniczne i administracyjne związane z wydzielaniem działek gruntu. Wykonujemy te prace z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa. Sporządzamy również dokumentację geodezyjną mającą na celu uregulowanie stanu prawnego nieruchomości. Na podstawie tej dokumentacji dokonuje się wpisu do ksiąg wieczystych.

Podziału nieruchomości dokonuje się na podstawie decyzji wójta, burmistrza albo prezydenta miasta zatwierdzającego podział. Z pominięciem postępowania administracyjnego będą wykonywane podziały nieruchomości:

- przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele rolne i leśne, o ile w wyników tych podziałów nie będą wydzielane drogi nie stanowiące dróg dojazdowych wchodzących w skład gospodarstw rolnych lub nie będą wydzielane działki o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha

- w przypadku gdy brak miejscowego planu - do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne i nieobjętych warunkami zabudowy i zagospodarowania

- w przypadku wydzielenia części nieruchomości nabytych na własność lub użytkowanie wieczyste z mocy prawa

- w przypadku gdy o podziale orzeka sąd

 

Podziału nieruchomości można dokonać jedynie w przypadku jeżeli jest on zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Niezależnie od ustaleń planu podział nieruchomości może nastąpić w celu:

- zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę, jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych właścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków

- wydzielenia działki budowlanej, jeżeli budynek został wzniesiony na tej działce przez posiadacza samoistnego w dobrej wierze

- wydzielenia części nieruchomości której własność lub użytkowanie wieczyste zostało nabyte z mocy prawa

- realizacji roszczeń do części nieruchomości, wynikający z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami

- realizacji przepisów dotyczących przekształceń własnościowych lub likwidacji przedsiębiorstw państwowych lub samorządowych

- wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej

- wydzielenia działki budowlanej

- wydzielenia działek gruntu na terenach zamkniętych

 

Podziału nieruchomości dokonuje się na koszt i na wniosek osoby, która ma w tym interes prawny. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

- stwierdzające tytuł prawny nieruchomości

- wypis i wyrys z ewidencji gruntów

- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego

- wstępny projekt podziałów

- protokół z przyjęcia granic nieruchomości

- wykaz zmian gruntowych

- mapę z projektem podziału

 

Podziały nieruchomości - znajdują się w grupie najczęściej zlecanych prac geodezyjnych z zakresu regulacji stanów prawnych nieruchomości.